Φιλοσοφία και Επανάσταση. Από τον Hegel στον Sartre, και από τον Marx στον Mao